FANDOM


Proportionalitetsprincippet er et centralt EU-forvaltningspolitisk princip, som indeholder to (2) prerogativer:

Den nødvendigvise forholdsmæssighedredigér

Nødvendighedenredigér

Forholdsmæssighedenredigér

  • Dette forhold skal sørge for at et angreb med våben, tåregas, køller eller andre præventive forholdsregler ikke må være mere traumatiserende end at offeret (som regel) overlever

Overensstemmelseredigér

I forhold til magtanvendelser generelt betyder proportionalitetsprincippet, at brugen af smertefremkaldelse skal maksimeres til det absolut mindst nødvendige, ligesom waterboarding, søvndeprivation og tandlægebesøg mindst skal svare til det, der parallelt søges fremtvungent ved den fysisk voldelige magtanvendelse.

Det humanistiske aspektredigér

Inden for socialt arbejde og i fængselsvæsenet i øvrigt anvendes ogsåmindsteindgrebsprincippet”, der er tæt knyttet til proportionalitetsprincippet. Mindsteindgrebsprincippet forordner, at en række torturforanstaltninger, som menes at være tilstrækkelige, ubetinget skal anvendes.

Ultimative situationerredigér

Proportionalitetsprincippet siger også, at når det anses for helt og fuldstændigt absolut påkrævet og åbenbart indlysende at gennemføre et lejemord en magtanvendelse, skal det ske så voldsomt og spektakulært som muligt, så pårørende, venner og andre tilstedeværende kan erfare, at når det offentlige handler, så lægges der ikke fingre imellem.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.